منتظر باشید
شیر دیجیتالی تنظیم باد پیستوله ایتالکو
شیر دیجیتالی تنظیم باد
پیستوله ایتالکو

شیر تنظیم باد پیستوله گیج دار ایتالکو
شیر تنظیم باد پیستوله
گیج دار ایتالکو

پیستوله فانتاکروم دو جزئی آوریتا PT-29
پیستوله فانتاکروم دو
جزئی آوریتا PT-29

پیستوله اتوماتیک آوریتا مدل WA-200
پیستوله اتوماتیک آوریتا
مدل WA-200

پیستوله کاسه زیر آوریتا مدل 4001
پیستوله کاسه زیر آوریتا
مدل 4001

پیستوله رنگ پاش حرفه ای آوریتا مدل MP-400
پیستوله رنگ پاش حرفه ای
آوریتا مدل MP-400