لوازم جانبی ایربراش و تجهیزات پمپ ایربراش

کوپلینگ نری ایربراش 1/4 اینچ

کوپلینگ نری ایربراش 1/4
اینچمقایسه کالا

کوپلینگ نری ایربراش بیرون دنده 1/4 اینچ

کوپلینگ نری ایربراش
بیرون دنده 1/4 اینچمقایسه کالا

شیلنگ ایربراش نخدار 3 متری 1/8 به 1/4 اینچ APT

شیلنگ ایربراش نخدار 3
متری 1/8 به 1/4 اینچ APTمقایسه کالا

اتصال ایربراش رو دنده 1/8 اینچ به 1/8 اینچ APT

اتصال ایربراش رو دنده 1/8
اینچ به 1/8 اینچ APTمقایسه کالا

اتصال ایربراش رو پیچ 1/8 به 1/4 اینچ APT

اتصال ایربراش رو پیچ 1/8
به 1/4 اینچ APTمقایسه کالا

رابط ایربراش داخل دنده 1/4 به 1/8 اینچ APT

رابط ایربراش داخل دنده 1/4
به 1/8 اینچ APTمقایسه کالا

رابط ایربراش داخل دنده 1/8 به 1/4 اینچ APT

رابط ایربراش داخل دنده 1/8
به 1/4 اینچ APTمقایسه کالا